producten

Producten>

 
Prijzen in onze webshop zijn inclusief BTW.

ART. 1: WERKINGSSFEER

Partijen zijn overeengekomen dat deze voorwaarden onlosmakelijk zijn verbonden aan en van

toepassing zijn op alle overeenkomsten inzake te leveren goederen, daaronder begrepen

levende have, en alle daarmee samenhangende werkzaamheden en dienstverlening van

AMAZOO.

Deze voorwaarden zijn voor uitvoering en uitlegging van alle overeenkomsten met AMAZOO exclusief van toepassing.

 

ART. 2: AFWIJKINGEN

Van artikel 1 kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken, welke afwijkingen

vastgelegd dienen te worden en omschreven in een alsdan met enig partij te sluiten

overeenkomst of clausuleblad daaraan, bij gebreke waarvan onverkort alle bepalingen van

deze voorwaarden gelden. De opdrachtbevestiging wordt geacht het overeengekomen op

juiste wijze weer te geven, indien niet binnen acht dagen na dagtekening van de

opdrachtbevestiging door de opdrachtgever schriftelijk bezwaren zijn ingebracht.

Opdrachten welke bij AMAZOO per telefax binnenkomen

zullen in behandeling worden genomen en gelden als een schriftelijke opdracht welke door

AMAZOO per telefax worden bevestigd waardoor in

voorkomende gevallen onverkort alle bepalingen van deze voorwaarden van kracht zijn.

 

 

ART. 3: AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen,

vrijblijvend en worden uitgevoerd door AMAZOO of een van

zijn gemachtigden. Met opdrachtgever (hierna te noemen CLIËNT) wordt bedoeld iedere

natuurlijke- of rechtspersoon die met AMAZOO een

overeenkomst aangaat door middel van het geven van een opdracht of het bestellen van één of

meerdere goederen en/of levende have welke door AMAZOO

aldus en zodanig in opdracht worden geïmporteerd, geleverd en/of geëxporteerd.

 

ART. 4: EIGENDOMSVOORBEHOUD

Aan CLIËNT geleverde goederen blijven eigendom van AMAZOO totdat alle door CLIËNT uit welke hoofden dan ook verschuldigde bedragen

geheel zijn voldaan. AMAZOO behoudt zich het recht voor

zonder rechterlijke tussenkomst alle geleverde goederen en/of levende have bij CLIËNT terug

te halen, als deze zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

VAN AMAZOO

Blad 2

 

 

ART. 5: LEVERINGSTERMIJN

1 Alle door AMAZOO genoemde (leverings)-termijnen

zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld en vooral afhankelijk van de leverancier

in het land waarvandaan de betreffende goederen afkomstig zijn. Indien overschrijding

van de leveringstijd(en) plaatsvindt en dit ter kennis van AMAZOO is gekomen, dient deze, de CLIËNT hiervan zo spoedig mogelijk op

de hoogte te brengen.

2 Vanwege de noodzaak dat CLIËNT zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van

de overeenkomst, zal AMAZOO aan CLIËNT steeds

tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie, wijzigingen of inlichtingen verschaffen.

3 CLIËNT is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing en verzorging

(in geval van levende have) van de door AMAZOO te

verlenen diensten en producten alsmede voor toe te passen verzorgingsvoorschriften.

4 Indien is overeengekomen dat CLIËNT apparatuur., materialen en gegevens ter

beschikking zal stellen aan AMAZOO zullen deze

voldoen aan de voor het uitvoeren van deze werkzaamheden noodzakelijke eisen.

Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet

tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van AMAZOO staan of indien CLIËNT of andere wijze niet aan zijn verplichtingen

voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding

geven en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van AMAZOO in rekening worden gebracht.

 

 

ART. 6: AANSPRAKELIJHEID

1 Terzake van wanprestatie is AMAZOO slechts

aansprakelijk indien na deugdelijke ingebrekestelling, CLIËNT de overeenkomst

tussentijds beëindigd of ontbinding van de overeenkomst op zijn verzoek wordt

vastgesteld. De tussentijdse beëindiging heeft evenals de op verzoek vastgestelde

ontbinding, geen terugwerkende kracht, doch heeft tot gevolg dat nakoming van de

overeenkomst niet langer verplicht is. Betalingsverplichtingen welke vallen voor het

tijdstip van beëindiging of ontbinding, welke betrekking hebben op reeds geleverde

goederen, diensten en levende have blijven evenwel in stand. In voorkomende

gevallen is de aansprakelijkheid van AMAZOO beperkt

tot extra kosten voor CLIËNT welke het directe gevolg zijn van het door een derde

laten afmaken van de onvoltooide opdracht of het door een derde leveren van

vervangende goederen of diensten, tot het maximum als genoemd in het vijfde lid van

dit artikel.

 

 

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

VAN AMAZOO

Blad 3

2 Met uitzondering van sub 1 in dit Artikel is de aansprakelijkheid van AMAZOO voor door CLIËNT geleden schade uitgesloten,

ongeacht de wijze waarop een eventuele actie wordt aangespannen hetzij uit

wanprestatie hetzij uit onrechtmatige daad of anderszins. AMAZOO is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade wegens te late

levering of aanvoering van de bestelde goederen. AMAZOO is niet aansprakelijk voor de juiste hoeveelheid of volledigheid van de

bestellingen. AMAZOO is evenmin aansprakelijk voor

schade indien CLIËNT in verantwoordelijkheden tekort schiet of indien CLIËNT

onjuiste, onvoldoende, gebrekkige of onvolledige informatie of materialen verstrekt.

3 CLIËNT zal AMAZOO vrijwaren in geval van

aanspraken van derden. CLIËNT zal personeelsleden van AMAZOO of door AMAZOO ingeschakelde derden nimmer aanspreken.

4 Elke aansprakelijkheid van AMAZOO voor

bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens

gederfde omzet en/of winst, gemiste besparing of verlies van opdrachten is

uitdrukkelijk uitgesloten.

5 De totale aansprakelijkheid van AMAZOO is in geen

geval hoger dan een bedrag gelijk aan het laagste van de volgende twee bedragen:

€ 12.000,00 of het bedrag dat gelijk is aan de totaal bedongen prijs (exclusief de

omzetbelasting) van de door CLIËNT opgedragen werkzaamheden en leveringen,

welke prijs bij duur-overeenkomsten gelijk zal zijn aan de prijs van de gedurende de

periode van drie maanden voor de beëindiging opgedragen leveringen. De maximale

aansprakelijkheid geldt onder aftrek van eventueel door AMAZOO reeds geleverde goederen.

6 Eigendommen van de CLIËNT in het bezit van AMAZOO worden geacht in bruikleen te zijn ontvangen. Voor schade hieraan, anders

dan door opzet, is AMAZOO niet aansprakelijk te

houden.

 

 

ART. 7: OVERMACHT

1 Storingen, vertragingen, kapingen, overstromingen, werkstakingen, oorlogen en alle

overige calamiteiten van welke aard ook buiten controle van AMAZOO gelegen, die nakoming van de overeenkomst beletten en/of

bemoeilijken zullen voor AMAZOO als overmacht.

gelden en geven hem het recht de nakoming van de overeenkomst gedurende het

bestaan van overmacht op te schorten, hetzij zich van elke verplichting ontslagen te

achten.

2 Overmacht aan de zijde van toeleveranciers en bij door AMAZOO ingeschakelde derden heeft als overmacht aan de zijde van AMAZOO te gelden.

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

VAN AMAZOO

Blad 4

 

 

ART. 8: VERPLICHTINGEN

1 AMAZOO verplicht zich tot geheimhouding tegenover

derden aangaande zakelijke gegevens van CLIËNT die ter kennis komen van

AMAZOO.

2 CLIËNT verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden aangaande de inhoud van

alle overeenkomsten tussen CLIËNT en AMAZOO.

3 Zolang CLIËNT door AMAZOO geleverde producten

onder zich heeft zal hij AMAZOO desgevraagd geen

terzake doende informatie onthouden, noch zal hij AMAZOO 's medewerkers de toegang tot het bedrijf en de door CLIËNT gebruikte opslagruimten onthouden.

 

 

ART. 9: ONTBINDING

1 CLIËNT wordt geacht in gebreke te zijn wanneer hij, na door AMAZOO schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit deze overeenkomst voortvloeit, voldoet.

2 Het verzuim van CLIËNT geeft AMAZOO de

bevoegdheid zijn eigen verplichtingen op te schorten en niet eerder na te komen dan

na voldoende zekerheidstelling door CLIËNT of de overeenkomst als ontbonden te

beschouwen, zulks ter beoordeling van AMAZOO.

3 Indien door AMAZOO de overeenkomst als ontbonden

wordt beschouwd, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling is

aangevraagd, stillegging of liquidatie van het bedrijf van CLIËNT, worden alle

vorderingen van AMAZOO dadelijk en ten volle

opeisbaar, zonder dat AMAZOO tot schadevergoeding

of garantie gehouden is, onverminderd het recht van AMAZOO op bedongen boetes en/of schadevergoeding.

4 Ingeval dat er sprake is van een overeenkomst van onbepaalde duur aangaande de

dienstverlening door AMAZOO aan CLIËNT kan de

overeenkomst worden beëindigd door opzegging per aangetekende brief door CLIËNT

of AMAZOO, met inachtneming van een opzegtermijn

van tenminste twee volle kalendermaanden.

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

VAN AMAZOO

Blad 5

 

 

ART. 10: VRIJWARING

1 CLIËNT vrijwaart AMAZOO tegen aanspraken door

derden op grond van eigendomsrecht, inzake materiaal dat door CLIËNT aan

AMAZOO is verstrekt en dat met toestemming van

CLIËNT door AMAZOO is gebruikt.

2 CLIËNT vrijwaart AMAZOO voor aanspraken door

derden die in opdracht van CLIËNT werkzaamheden verrichten in het kader van de

uitvoering van de overeenkomst.

AMAZOO is niet aansprakelijk voor kosten en/of

schade die is ontstaan door toedoen of nalaten van CLIËNT of door CLIËNT bij het

project betrokken derden. Voor zover AMAZOO zich

op verzoek van CLIËNT inspanningen moet getroosten om dergelijke schade te

herstellen dan wel verdere kosten en schade te voorkomen, zijn alle kosten daarvan

voor rekening van CLIËNT.

3 AMAZOO is niet aansprakelijk voor kosten en schade

ten gevolge van niet, niet-tijdig of niet juist functioneren van door hem te leveren

en/of geleverde levende have, goederen etc., tenzij er sprake is van opzet/grove schuld

aan de zijde van AMAZOO.

4 AMAZOO is niet aansprakelijk voor kosten en schade,

ten gevolge van sterfte, verminking, vernietiging/of zoekraken van levende have,

apparatuur, materialen en/of bescheiden van CLIËNT, tenzij sprake is van opzet/grove

schuld aan de zijde van AMAZOO.

 

 

ART. 11: VOLTOOÏNG VAN DE OVEREENKOMST

1 De overeenkomst omvat het geheel der uit te voeren werkzaamheden respectievelijk te

verlenen diensten conform de specificatie in de door CLIËNT en AMAZOO ondertekende schriftelijke overeenkomst en de daarin

voorkomende verwijzingen.

2 De overeenkomst is voltooid als aan de overeengekomen opdracht is voldaan en dit

door CLIËNT is geaccepteerd, dan wel de overeengekomen diensten zijn verricht, dan

wel, indien geen sprake is van een tevoren overeengekomen en door AMAZOO te leveren eindproduct, door het bereiken van een tevoren

overeengekomen expiratiedatum c.q. urensaldo.

3 De acceptatie kan door CLIËNT niet worden tegengehouden wegens het geheel of

gedeeltelijk nalaten door CLIËNT van een acceptatiecontrole.

4 Aflevering kan door CLIËNT niet worden tegengehouden wegens het geheel of

gedeeltelijk ontbreken van adequate controlegegevens.

5 Voorzover gefaseerde aflevering is overeengekomen gelden deze bepaling- en

onverminderd hetgeen in de betreffende overeenkomst is overeengekomen m.b.t. de

gefaseerde aflevering.

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

VAN AMAZOO

Blad 6

ART. 12: GARANTIE

Na in ontvangstneming en goedkeuring van de gekochte goederen en/of levende have, het een

en ander volgens de schriftelijke specificaties zoals vermeld op de opdrachtbevestiging, zijn

de goederen in eigendom en risico van CLIËNT overgegaan en kan deze zich terzake niet

beroepen op enige garantie (hetzij het hier elektronische c.q. mechanische en andere

apparatuur betreft).

In de opdrachtbevestiging wordt expliciet omschreven welke garantie het hier betreft:

* FOODS

* FROZEN-FOODS

* NON-FOODS

* VEGETABLES

* ANIMALS

* ETC.

AMAZOO garandeert dat de door hem geleverde producten,

overeenkomstig de specificatie in de opdrachtbevestiging, aan de Europese kwaliteitsnormen

voldoen en de geleverde levende have op de juiste wijze in het economisch verkeer van de

Europese Gemeenschap is gebracht, voor zover het maatregelen betreft inzake de import van

exotische levende have.

In de opdrachtbevestiging wordt opgenomen dat CLIËNT al dan niet verantwoordelijk is voor

de kosten van onder andere de transport, de verzekering, etc. Van de goederen/levende have

als vermeld in de opdrachtbevestiging conform de internationaal geldende regelgeving zoals

onder andere:

* A.A.R. = AGAINST ALL RISKS

* C.A.D. = CASH AGAINST DOCUMENTS

* C.C. = CHARGES COLLECT

* C.I.F. = COST, INSURANCE FREIGHT

* C.F. = COST AND FREIGHT

* C.K.D. = COMPLETELY KNOCKED DOWN

* C.O.D. = CASH ON DELIVERY

AMAZOO garandeert aankomst van de levende have in

gezonde staat.

In het geval tijdens het transport de gezondheidstoestand van de levende have dermate ernstig

is verslechterd, dat de have niet levend is aangekomen of de gezondheidstoestand van de

levende have dermate is verslechterd dat de levende have onverkoopbaar is geworden, dient

CLIËNT AMAZOO binnen een dag na ontvangst van de

levende have bij AMAZOO te reclameren.

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

VAN AMAZOO

 

Blad 7

 

 

ART. 13: PRIJZEN

1 Alle prijzen en tarieven van AMAZOO zijn exclusief de

wettelijke omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

2 Alle prijzen en tarieven van AMAZOO kunnen worden

aangepast aan veranderde omstandigheden, tenzij overheidsmaatregelen en/of

internationale regelgeving zich hiertegen verzetten.

3 Voor overeenkomsten met een looptijd van meer dan twaalf maanden en afgesloten

tegen een vaste prijs, mag telkens na verloop van twaalf maanden het resterende door

te berekenen deel van het totaal contractbedrag worden geïndexeerd conform de

aanpassing van de prijzen en tarieven als onder sub 2 van dit Artikel bedoeld en

doorgevoerd in de voorliggende twaalf maanden.

 

 

ART. 14: BETALINGEN

1 Alle betalingen dienen plaats te vinden bij af levering van de goederen conform de

overeenkomst, dan wel middels een Letter of Credit (LC) waarvan de condities alsdan

zijn omschreven in de opdrachtbevestiging.

2 Alle betalingen moeten zonder aftrek van schuldvergelijking geschieden ten kantore

van AMAZOO of op een door AMAZOO aan te wijzen bank-/girorekening.

3 Indien CLIËNT niet tijdig en/of niet-volledig betaalt, wordt hij geacht van rechtswege

in verzuim te zijn en heeft AMAZOO zonder nadere

ingebrekestelling het recht CLIËNT over het gehele verschuldigde bedrag 1,5%

vertragingsrente per maand, waarbij een deel van een maand als een maand wordt

gerekend, in rekening te brengen, onverlet de wettelijke rente die op dat moment geldt, alsmede de gerechtelijke als de buitengerechtelijke (incasso-) kosten, welke laatste tenminste 15% van de verschuldigde som bedragen, met een minimum van

€ 150,00, op CLIËNT te verhalen.

 

 

ART 15: GESCHILLEN

1 Het Nederlandse recht is bij uitsluiting van toepassing.

2 Alle geschillen zullen, behoudens de normale bevoegdheid van de kantongerechten,

aan de Arrondissementsrechtbank van de vestigingsplaats van AMAZOO worden voorgelegd.

 

 

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

VAN AMAZOO

 

 

Aldus getekend op 24 november 2000 te Maassluis

E.S. Schouten, directeur